Het doel van de taakgroepen is het ontwikkelen van visie en beleid op hun aandachtsgebied. Onder de taakgroepen vallen diverse commissies om dat beleid uit te voeren. Bij het uitvoeren van hun taak staat de visie van de kerkenraad op onze gemeente centraal:

Levende gemeente van Jezus Christus zijn, dat wil zeggen:

  • God kennen en eren in Christus (boven)

  • Elkaar kennen en dienen in Christus (binnen)

  • Open zijn en dat ook uitstralen (buiten)

Overzicht van de taakgroepen

Taakgroep Eredienst

Zich op de hoogte te stellen van de liturgische ontwikkelingen binnen ons kerkverband, evenals de liturgische wensen binnen de kerk. De taakgroep zal zich in overleg met de kerkenraad bezinnen op eventuele liturgische wijzigingen en de gemeente hiervan op de hoogte brengen of houden.

Taakgroep Jeugd

Sinds een jaar is de taakgroep Jeugdbeleid actief in deze gemeente.  De taakgroep heeft momenteel 3 leden: Marjan Veenhof,  Nicoline Dröge en Marianne de Wolff.  Belangrijkste doelstelling van onze taakgroep is richting geven aan het jeugdbeleid van onze gemeente.   Als gemeente ontwikkelen we tal van activiteiten met de jeugd vanuit een bepaald doel: we willen onze kinderen onderwijzen,  we willen de betrokkenheid van kinderen en jeugdigen bij de gemeente vergroten (de kinderen zijn immers volwaardig leden) en we willen de onderlinge band tussen leeftijdsgenoten binnen de gemeente  versterken. Naast reflectie op jeugdbeleid, schept de taakgroep ook de voorwaarden om dat beleid te kunnen uitvoeren. Het zou mooi zijn als de verschillende  partijen en commissies die zich met de jeugd bezighouden – oudervereniging, de catecheten, predikant , en de taakgroep eredienst – hun activiteiten onderling goed op elkaar afstemmen. Waar nog blinde vlekken zijn, zou de taakgroep graag een aanzet geven tot nieuwe initiatieven. Een lastig punt dat telkens terugkeert is de vraag hoe kinderen en jeugdigen meer bij de eredienst betrokken kunnen worden.  Graag gaan we hierover in gesprek met de ouders en de ‘professionele’ opvoeders (jeugdleiders en catecheten). Het is ons voornemen om in het najaar van 2009 enkele bijpraat avonden met ouders te organiseren.

Het doel van de taakgroepen is het ontwikkelen van visie en beleid op hun aandachtsgebied.

Taakgroep Communicatie

Taakgroep Communicatie draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het onderhouden van de functionele communicatiemiddelen. Daarnaast geeft het gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de kerkenraad en ondersteunt het in voorkomende gevallen contacten met de persmedia.

De taakgroep is verantwoordelijk voor het beheer van de website, het kerkblad, het fotoboek van de gemeenteleden, de postvakken en de prikborden in de kerk.

Taakgroep Gemeentebouw

Ondersteunen en afstemmen van wijkteams met niet-ambtelijke wijkteamleden, verdere ontwikkeling visie op gemeente-zijn, toerusten onderling dienstbetoon, uitvoeren Zorgplan (kleine groepen).

Taakgroep Missionair

Opvang van potentiële of nieuwe christenen, bewustwording binnen de gemeente, afstemmen op bestaande activiteiten, visie en beleid (interkerkelijk) evangeliseren, bezinnen op positie kerk in de stad, zendingsactiviteiten Benin.